parallax background

niemieckie prawo socjalne


Insolvenzgeld – zasiłek upadłościowy w Niemczech


Ten rodzaj zasiłku ma na celu zabezpieczenie pracowników przed skutkami upadłości pracodawcy

Insolvenzgeld, czyli zasiłek upadłościowy, jest świadczeniem z funduszu roszczeń gwarantowanych. Do wypłaty go uprawnia stosunek pracy – liczą się ostatnie 3 miesiące przed otwarciem postępowania upadłościowego.

Jeśli stosunek pracy trwał do momentu otwarcia postępowania upadłościowego, wtedy będą to ostatnie trzy miesiące do tego momentu. Należy przy tym pamiętać, że stosunek pracy kończy się w Niemczech tylko na piśmie z podpisem uprawnionego/uprawnionych w określonych sytuacjach:

  • wypowiedzenie na piśmie z podpisem wypowiadającego,
  • zawarcie umowy na czas określony i upłynięcie tego czasu,
  • zakończenie stosunku za porozumieniem stron – na piśmie, z podpisem obydwu stron.

Jeśli pracownik wypowie umowę ustnie, stosunek pracy przeważnie trwa z „pustymi miesiącami” bez roszczeń płacowych.

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z roszczeń płacowych, pracownik może przy drugiej niewypłaconej pensji (czasem i wcześniej) odmówić dalszej pracy, powołując się na otwarte wypłaty do czasu ich wyrównania przez pracodawcę.

Wówczas trwa Annahmeverzug, czyli tzw. postojowe – pracodawca musi płacić dalej pensję za okres bez świadczenia pracy. Należy od tego odjąć osiągnięte w międzyczasie gdzie indziej zarobki lub zarobki, które można było w tym czasie osiągnąć (im dłużej trwa postojowe, tym bardziej prawdopodobne będzie osiągnięcie zarobków z innych źródeł).

Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie w ciągu 2 miesięcy od otwarcia postępowania upadłościowego. Alternatywą do momentu otwarcia postępowania upadłościowego jest odrzucenie wniosku o upadłość ze względu na brak odpowiedniej masy upadłościowej lub zaprzestanie działalności przez pracodawcę nieposiadającego odpowiedniej masy upadłościowej.

Lepiej jest składać wnioski niezależnie od wątpliwości, postępowanie w sprawach socjalnych nie niesie bowiem za sobą kosztów administracyjnych.

Czytaj także: Wypadki w pracy, choroby zawodowe