parallax background

niemieckie prawo socjalne


Wypadki w pracy, choroby zawodowe w Niemczech


Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowych w Niemczech, należą się świadczenia z ubezpieczenia od wypadków w pracy

Na początek należy zaznaczyć, że świadczenia takie dotyczą osób, które uległy wypadkowi w pracy w Niemczech pracując jako pracownik (Arbeitnehmer), a nie jako osoba na własnej działalności (Gewerbe). Tylko pracownik może domagać się świadczeń z ubezpieczenia od wypadków w pracy (gesetzliche Unfallversicherung).

Pracujący „na Gewerbe” mogą być również zakwalifikowani jako pracownicy (Arbeitnehmer). Zależy to od tego, kto wydawał im polecenia w pracy, czy posiadali własne narzędzia, kto decydował o czasie pracy w konkretnym miejscu wykonywania pracy, kto decydował o urlopach itd.

Versicherungsfall – wypadek w pracy – przypadek ubezpieczeniowy

Ustawowe ubezpieczenie w Niemczech (gesetzliche Unfallversicherung) definuje wypadek w pracy jako wypadek ubezpieczonego, który został spowodowany podczas lub z powodu wykonywania czynności objętych ubezpieczeniem nieumyślnie.

Czynności objęte ubezpieczeniem to nie tylko te bezpośrednio związane z obowiązkami – to również bezpośrednia droga do pracy i z powrotem. Musi więc albo mieć miejsce wykonywanie konkretnych czynności związanych z pracą, albo istnieć związek między czynnością związaną z pracą a wypadkiem. Dana czynność musi mieć odniesienie do zawodu. Trzeba też rozróżniać ryzyko związane z pracą i ryzyko związane ze sferą prywatną. Istotne są przy tym wyobrażenia ubezpieczonego.

Kiedy to nie jest wypadek w pracy?

Związek między pracą a daną czynnością może być odrzucony w przypadku zbyt dużej liczby promili we krwi. Ale nie każde naruszenie regulaminu pracy skutkuje odrzuceniem przez organ orzekający. Przede wszystkim musi mieć miejsce wypadek, czyli czasowo ograniczone zdarzenie oddziałujące na ciało ubezpieczonego, które prowadzi do uszczerbku na zdrowiu lub do śmierci. Zdarzenia trwające dłużej niż jedna zmiana nie są traktowane jako wypadek (możliwe jest wtedy sklasyfikowanie danego wydarzenia jako choroby zawodowej). Istnienie związku przyczynowo-skutkowego wymaga znaczącego wpływu czynności na wypadek. Dlatego odrzuca się na przykład związek zawału z miejscem pracy, nawet jeśli wydarza się podczas wykonywania obowiązków zawodowych, gdyż składa się na niego wiele przyczyn.

Wysokość odszkodowania

Uszczerbek na zdrowiu ma miejsce również wtedy, kiedy uszkodzona zostanie proteza lub okulary, o ile są w użytku podczas wykonywania związanej z pracą czynności (czyli okulary muszą być założone). Ubezpieczenie pokrywa także szkody rzeczowe w sytuacji, gdy strata dotknęła osobę spieszącą do pomocy podczas niesienia pomocy.

Wypłacana jest do 78 tygodni strata w zarobkach do 90% dochodu netto jednorazowo lub w postaci renty. Również wdowcy/wdowy lub (pól-)sieroty mogą otrzymać rentę. Jeśli pracodawca nie zgłosi pracownika do ubezpieczenia od wypadków, ten i tak jest ubezpieczony. W większości wypadków w pracy „na czarno“ można liczyć na wyżej wymienione świadczenia.

Świadczenie w sytuacji choroby zawodowej

Choroby zawodowe również mogą doprowadzić do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Musi chodzić przy tym o chorobę, która została spowodowana przez szczególne warunki pracy. Należy uwzględnić przy tym, że ze składanych wniosków z tytułu choroby zawodowej tylko mniej więcej 10% zwieńczonych jest sukcesem. Same świadczenia są wysokie, np. renty są obliczane według prawdopodobnych zarobków ofiary wypadku w przyszłości, a nie według okresów składkowych w przeszłości.

Czytaj także: Chorobowe z kasy chorych